Turnusy Rehabilitacyjne w Krynicy-Zdroju

Od kwietnia do grudnia w OSW HAJDUCZEK odbywają się Turnusy Rehabilitacyjne również dla osób z dofinansowaniem PFRON. Nasz ośrodek oferuje turnusy zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci.

Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym w górach to zarówno aktywna  rehabilitacja  jak i wypoczynek, tak potrzebny w rekonwalescencji  i poprawie zdrowia, którego  efektem pobytu jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej uczestnika turnusu.

Jak ubiegać się o dofinansowanie z PFRON na  turnus rehabilitacyjny?

Jeżeli zastanawiacie się jak otrzymać dofinansowanie i kto może z niego skorzystać to poniżej przedstawiamy informacje pomocne w przejściu przez  procedurę.

Z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego mogą korzystać:

 1. Wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie  o niepełnosprawności,
 2. Osoba nie korzystała ze środków PFRON w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie,
 3. Spełnia kryterium dochodowe,
 4. Wybierze ośrodek, który posiada wpis do specjalnego rejestru ośrodków, który  prowadzi wojewoda,
 5. Wybierze organizatora turnusu, który posiada również odpowiedni wpis do rejestru,
 6. Osoba nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie.

Turnus rehabilitacyjny – formalności:

 1. Odpowiedni wniosek na taką formę leczenia musi wypełnić lekarz pod opieką którego znajduje się uczestnik. Lekarz może również uzasadnić pobyt z opiekunem.
 2. Osobie, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu  znacznym lub umiarkowanym albo posiadającej orzeczenie równoważne oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie do pobytu opiekuna.
 3. Program pobytu na turnusie rehabilitacyjnym w Hajduczku przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne, w związku z tym należy przedstawić, na pierwszej wizycie lekarskiej w naszym ośrodku,  zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia.

Turnus rehabilitacyjny- dokumenty:

 1. Dokumentację tj.: wniosek o dofinansowanie, wniosek od lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny oraz kopię orzeczenia o niepełnosprawności składa się osobiście lub za pośrednictwem opiekuna w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) właściwym dla miejsca pobytu osoby niepełnosprawnej.
 2. PCPR rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 3. Osoba niepełnosprawna po otrzymaniu pozytywnej decyzji oraz decyzji o wysokości  dofinansowania ma 30 dni od otrzymania powiadomienia, jednak nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu, przekazać informacje o wyborze turnusu do PCPR-u.

Spis organizatorów turnusów rehabilitacyjnychSPRAWDŹ!